Algemene voorwaarden Soundmasters licht – geluid – entertainment

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Soundmasters, alsook op alle met de wederpartij gesloten overeenkomsten. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen, ook welke zijn opgenomen in door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, binden Soundmasters niet, tenzij deze vooraf expliciet door Soundmasters schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders aangegeven.

1. “Soundmasters” verhuurder.

2. “Opdrachtgever” Natuurlijke – of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst bij Soundmasters apparatuur huurt en/of een dj/show boekt.

3. “Apparatuur” Alle apparatuur, kabels, en caseware die Soundmasters tot de beschikking stelt bij de verhuur/show.

4. “de artiest” De (beroeps)beoefenaar op het gebied van kunsten en amusement – zijnde artiest, musicus en/of uitoefenend kunstenaar die tegen betaling deelneemt aan voorstellingen, concerten en/ of uitvoeringen, die direct door het publiek kunnen worden waargenomen, of die worden geregistreerd ten behoeve van openbaarmaking, alsmede degenen die tegen betaling directe technische of artistieke bijstand verlenen ten behoeve van de hiervoor bedoelde voorstellingen, concerten of uitvoeringen, alsmede degenen die tegen een bedongen prijs voor een opdrachtgever een stoffelijk werk met een kunstzinnige waarde tot stand brengen, die zich jegens Soundmasters heeft verbonden een bepaalde artistieke prestatie te verrichten.

5. “Riders”, zijnde speciale – aanvullende – bepalingen met betrekking tot de prestaties van de artiest, alsmede met de aard van de gecontracteerde prestaties, welke bepalingen onlosmakelijk verbonden zijn met de overeenkomst.

 

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen, zowel schriftelijk als mondeling, van Soundmasters zijn steeds vrijblijvend.

2. De aanbieding wordt een definitieve overeenkomst wanneer de opdrachtgever mondeling, dan wel per telefax, dan wel per e-mail de boeking bevestigd bij Soundmasters. Op dit moment wordt de wederpartij door Soundmasters ook bevestigt en is een overeenkomst tot stand gekomen.

3. Soundmasters zal de overeenkomst met de wederpartij schriftelijk vastleggen en zo spoedig mogelijk aan de wederpartij doen toekomen. De wederpartij draagt er zorg voor dat een ongetekend kopie van deze overeenkomst omgaand, doch binnen een termijn van vijf dagen na dagtekening, in het bezit is van Soundmasters.

4. Indien Soundmasters de overeenkomst niet binnen vijf dagen na dagtekening getekend van de wederpartij retour heeft ontvangen, heeft Soundmasters, behoudens recht op nakoming, het recht de overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder hierdoor schadeplichtig te worden, mits zulks binnen een redelijke termijn per post én telefax of e-mail aan de wederpartij wordt medegedeeld.

5. Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend indien Soundmasters daarmee expliciet van tevoren schriftelijk heeft ingestemd.

 

Artikel 3. Bepalingen met betrekking tot het evenement

1. De opdrachtgever verklaart volledig bekend te zijn met de prestaties van de gecontracteerde materialen, dj, artiest en/of show.

2. De artiest is verplicht ruim van te voren aanwezig te zijn, met alle zaken die voor het optreden nodig zijn, tenzij schriftelijk van te voren is overeengekomen.

 

3. BUMA/STEMRA/SENA rechten komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

4. De opdrachtgever garandeert:
a. dat in het geval van een openlucht optreden een podium aanwezig is en dat dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan apparatuur, de betrokkenen en/of zaken van de artiest, toeleverancier en/of Soundmasters. Tevens zorgt de opdrachtgever indien nodig voor opgestelde dranghekken op ruime afstand van het podium;
b. dat, indien de omstandigheden ten tijde van het evenement dit noodzakelijk mocht maken, in overleg met Soundmasters een professionele ordedienst ter plekke aanwezig is; opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor handhaving orde tijdens opbouw, optreden en afbouw.
c. dat, indien blijkt dat de populariteit van de artiest op de datum van het evenement aanzienlijk is gestegen ten opzichte van het tijdstip van het aangaan van de overeenkomst, eventueel andere aangepaste veiligheidsmaatregelen worden genomen, bij gebreke daarvan Soundmasters gerechtigd is het betreffende optreden te annuleren zonder hierdoor schadeplichtig te worden.
d. dat, indien de artiest gebruik maakt van riders en deze door de artiest vóór het sluiten van de overeenkomst met Soundmasters van toepassing zijn verklaard op het optreden, deze riders ook door de opdrachtgever zullen worden nageleefd. Soundmasters zal in het voorkomende geval opdrachtgever omgaand informeren over de door de artiest gehanteerde riders.

5. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen is slechts toegestaan na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Soundmasters.

 

Artikel 4. Bepalingen met betrekking tot verhuur artikelen
1. De opdrachtgever verklaart de gehuurde materialen in de ontvangen staat te retourneren aan Soundmasters. Wanneer opdrachtgever de gehuurde materialen beschadigd of niet schoon retourneert zal opdrachtnemer hier kosten voor rekenen met een minimum van € 35,00.
2. Bij alle verhuur wordt een legitimatie gevraagd en een minimale borg van € 75,00 (afhankelijk van de huurprijs).

 

Artikel 5. Rechten
De rechten (van intellectuele eigendom) op alle door Soundmasters ontwikkelde en uitgewerkte concepten ten behoeve van een (onderdeel van een) evenement, welke aan opdrachtgever worden gepresenteerd en/of ter beschikking worden gesteld, waaronder begrepen offertes, documentatie, ontwerpen en/of andere (schriftelijke) uitwerkingen, berusten uitsluitend bij Soundmasters. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Soundmasters van voornoemde concepten gebruik te maken of de inhoud hiervan aan derden kenbaar te maken.

 

Artikel 6. Prijzen
1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte en/of het sluiten der overeenkomst geldende prijzen.
2. Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst met de wederpartij en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst aan de kant van Soundmasters prijsverhogingen -bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, loonkosten, vervoerskosten, technische- en/ of organisatorische kosten mochten voordoen, is Soundmasters gerechtigd om deze kosten alsnog in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Indien voor-noemde prijsverhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de prijsopgaven ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
3. Tenzij anders vermeld luiden alle prijsopgaven exclusief BTW en zonder de aan BUMA/STEMRA en SENA af te dragen rechten.
4. In een uitkoopsom zijn de eventueel verschuldigde loonbelasting en/of sociale verzekeringspremies premies inbegrepen.

 

Artikel 7. Stroomvoorzieningen
De opdrachtgever wordt geacht voldoende stroomvoorzieningen te leveren die nodig zijn, binnen een straal van 25m. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de kwaliteit en deugdelijkheid van deze stroomvoorziening. Alle schade en/of problemen die hier uit voortvloeien zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 8. Parkeren/laden en lossen
De opdrachtgever dient één gratis parkeerplaats ter beschikking te stellen binnen een afstand van 50m van het aangegeven adres. Het laden en lossen dient direct ter plaatse mogelijk te zijn binnen een afstand van 10 meter. Het opstellen op een hogere- of lagere gelegen verdieping dan de begane grond is mogelijk, mits dit wordt aangegeven op/tijdens de aanvraag. Indien dit niet bekend is gemaakt, worden hiervoor extra kosten berekend met een minimum van € 50,00 en in het ergste geval kan het optreden door Soundmasters worden geannuleerd zonder restitutie van de uitkoopsom.

 

Artikel 9. Betalingen
1. Tenzij uitdrukkelijk anders van te voren schriftelijk is overeengekomen, dient betaling door de opdrachtgever te geschieden uiterlijk 7 dagen voor datum van uitvoering of contant op de dag van uitvoering. De opdrachtgever heeft in geen enkel geval recht op verrekening en/of opschorting.
2. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan al diens betalingsverplichtingen heeft voldaan is deze van rechtswege in verzuim. Soundmasters heeft dan het recht om zonder nadere aankondiging van de opdrachtgever in rechte nakoming te vorderen.
3. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is de opdrachtgever voor iedere maand over het aan Soundmasters verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met een contractuele rente van twee procent, waarbij een gedeelte van de maand bij de berekening als een gehele maand wordt aangemerkt. Daarnaast is de opdrachtgever in dat geval aan Soundmasters tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke vijftien procent bedragen over het verschuldigde, doch met een minimum van € 250,00.
4. Onverminderd het vorenstaande is de opdrachtgever gehouden alle andere door Soundmasters in redelijkheid te maken kosten, waaronder mede begrepen de volledige juridische kosten, te vergoeden.
5. In het geval de opdrachtgever in strijd handelt met lid 1 en/ of lid 7 van dit artikel heeft Soundmasters het recht diens verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten.
6. In het geval er meer dan één opdrachtgever is, is ieder der opdrachtgevers jegens Soundmasters voor de volledige betaling van het factuurbedrag hoofdelijk aansprakelijk.
7. Soundmasters is steeds gerechtigd de opdrachtgever te verzoeken genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen. De opdrachtgever is steeds gehouden de gevraagde zekerheid op eerste verzoek van Soundmasters te verschaffen.
8. De opdrachtgever verplicht zich jegens Soundmasters nimmer direct betalingen te verrichten aan de desbetreffende toeleverancier en/of artiest, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 10. Annulering
1. De wederpartij dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met Soundmasters gesloten overeenkomst direct per aangetekend schrijven aan Soundmasters mede te delen.
2a. In het geval de opdrachtgever de met Soundmasters gesloten overeenkomst méér dan 90 dagen vóór het evenement/optreden (gedeeltelijk) annuleert, is de opdrachtgever alleen € 25,00 administratiekosten verschuldigd.
2b. Vanaf de 90e dag tot de 60e dag vóór het evenement/optreden is de opdrachtgever jegens Soundmasters 25% procent verschuldigd.
2b. Vanaf de 60e dag tot de 30e dag vóór het evenement/optreden is de opdrachtgever jegens Soundmasters 50% procent verschuldigd.
2c. Voor annulering vanaf de 30e dag tot 2 dagen vóór het evenement/optreden is de opdrachtgever 75% van het factuurbedrag verschuldigd.
2d. Indien de opdrachtgever 1 dag voor of op de dag van het evenement/optreden de overeenkomst met Soundmasters (gedeeltelijk) annuleert, is hij het gehele factuurbedrag verschuldigd.
2e. Artikel 6 van deze algemene voorwaarden is mede van toepassing op verschuldigde betalingen conform dit artikel lid 2.
3. De opdrachtgever vrijwaart Soundmasters volledig voor iedere aanspraak van de artiest, toeleverancier en/of derde, welke voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst.

 

Voor regionaal/landelijk bekende DJ’s & artiesten geldt:
4. Indien opdrachtgever de gesloten overeenkomst wil annuleren, dient hij dit schriftelijk ter kennis te brengen aan Soundmasters. De volgende percentages van de afgesproken gage zullen worden berekend en zijn per direct opeisbaar.
5a. In het geval de opdrachtgever de met Soundmasters gesloten overeenkomst binnen 12 weken of meer vóór het evenement annuleert, is de opdrachtgever 25% procent verschuldigd.
5b. In het geval de opdrachtgever de met Soundmasters gesloten overeenkomst binnen 9 tot 11 weken vóór het evenement annuleert, is de opdrachtgever 50% procent verschuldigd.
5c. In het geval de opdrachtgever de met Soundmasters gesloten overeenkomst binnen 6 tot 8 weken vóór het evenement annuleert, is de opdrachtgever 75% procent verschuldigd.
5d. In het geval de opdrachtgever de met Soundmasters gesloten overeenkomst binnen 5 weken of korter vóór het evenement annuleert, is de opdrachtgever 100% procent verschuldigd.

 

Artikel 11. Klachten
1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de met Soundmasters gesloten overeenkomst dienen, onmiddellijk te worden gemeld. Eventueel te ontstane schades dienen door beide partijen steeds tot een minimum beperkt te worden. Voorts dienen klachten duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen zeven dagen na het evenement, aan Soundmasters per aangetekende brief kenbaar te worden gemaakt, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.
2. Indien niet tijdig en op de wijze zoals hiervoor in lid 1 omschreven is gereclameerd, wordt Soundmasters geacht alle verplichtingen jegens de wederpartij op correcte wijze te zijn nagekomen.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid/ Vrijwaring
1. Soundmasters kan door de wederpartij nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en/of grove schuld van Soundmasters of haar leidinggevenden. Indien – en voor zover – op Soundmasters enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijk te allen tijde beperkt tot het bedrag van het door Soundmasters uit hoofde van de desbetreffende opdracht op dat moment aan de wederpartij gefactureerde bedrag dan wel indien dit nog niet mocht zijn gebeurd het ter zake te factureren bedrag.
2. Soundmasters is jegens de wederpartij niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal en/of beschadiging van aan de wederpartij toebehorende gelden en/of zaken, gedurende het evenement.
3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/of verlies van door Soundmasters of door derden – al dan niet tegen betaling – aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade aan en/of verlies van gebruikte zaken. De opdrachtgever vrijwaart Soundmasters voor iedere aanspraak ter zake.
4. In het geval van meerwerk en/of overmacht (als hierna bedoeld in artikel 11) komen alle (on)kosten van Soundmasters, waaronder begrepen alle (on)kosten van – al dan niet door Soundmasters ingeschakelde – derden, volledig voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart Soundmasters tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.
5. Onverminderd de bevoegdheid van Soundmasters om van de wederpartij al dan niet (gedeeltelijk) nakoming of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, is de wederpartij volledig aansprakelijk voor alle schade, vervolg schade daaronder begrepen, van Soundmasters, voortvloeiende uit het niet of niet volledig voldoen aan enige in deze algemene voorwaarden genoemde garantie en/ of verplichting. De wederpartij vrijwaart Soundmasters tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.

 

Artikel 13. Ontbinding
1. Partijen zijn gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden, wanneer:
– het faillissement van een der partijen wordt uitgesproken of is aangevraagd of de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken; – de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt dan wel dat hem dit wordt verleend; – de opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest; – Soundmasters gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de opdrachtgever om (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen.
2. Indien zich het geval voordoet als hiervoor in lid 1 van dit artikel omschreven, zal de eventuele vordering op de wederpartij direct opeisbaar zijn.

 

Artikel 14. Overmacht
1. Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor Soundmasters verplichtingen uit hoofde van de met de wederpartij gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen, zullen voor Soundmasters als overmacht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan:
– mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
– een dag van nationale rouw;
– contingentering- of andere overheidsmaatregelen
– werkstaking;
– natuurrampen;
– ziekte van de artiest;
– het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde, van wie Soundmasters voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens Soundmasters.
2. Met inachtneming van artikel 9 lid 4 van deze voorwaarden is Soundmasters in geval van overmacht gerechtigd:
a. hetzij de overeenkomst met de wederpartij (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een eenvoudige schriftelijke mededeling hiervan aan de wederpartij, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Soundmasters hierdoor jegens de wederpartij schadeplichtig wordt;
b. hetzij in overleg met de opdrachtgever het betreffende evenement en/of optreden van de artiest te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum. Voor zover hierdoor sprake is van meerwerk is artikel 2 lid 4 van deze algemene voorwaarden van toepassing.
3. Het niet verkrijgen van enige noodzakelijke vergunning of ontheffingen aan de zijde van de opdrachtgever levert voor de opdrachtgever géén overmacht op.

 

Artikel 15. Onverbindendheid/ Hiaten
Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden onverbindend mochten zijn of worden, bijvoorbeeld in het geval in rechte mocht komen vast te staan dat het een onredelijk bezwarend beding betreft, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich dan om een niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die – gelet op het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden – zo min mogelijk afwijkt van de niet -verbindende bepaling.

 

Artikel 16. Privacy

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle diensten van Soundmasters. Wij hechten veel waarde aan uw privacy en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld. Heeft u vragen die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord? Heeft u suggesties of opmerkingen over de inhoud van dit Privacy Statement of de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan? Wij komen graag met u in contact. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@soundmasters.nl.

 

Doeleinden gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van ons klantenbestand. Met uw toestemming kunnen wij aanvullende persoonsgegevens van u verwerken. U kunt uw gegeven toestemming te allen tijde intrekken.

 

Algemene bezoekgegevens

Wij houden algemene bezoekgegevens bij over het gebruik van onze website. In dit kader registreren wij het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren voordat wij deze gebruiken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het maken van analyses en worden niet aan derden verstrekt.

 

Contactformulier

Als u een formulier invult dan worden de gegevens die u ons verstrekt bewaard zolang als naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Slechts met uw toestemming kunnen wij uw gegevens langer bewaren, bijvoorbeeld voor het geval zich in de toekomst een mogelijk passende vacature aandient.

 

Cookies

Onze website plaatst cookies. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw apparaat (zoals laptop of pc) wordt opgeslagen. Onze website plaatst ten eerste functionele cookies, die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Daarnaast plaatst onze website analytische cookies, waarmee wij uw gedrag op onze website kunnen analyseren en het gebruiksgemak voor u kunnen verbeteren. Indien gewenst, kunt u cookies weigeren. Dit kan de functionaliteit en het gebruiksgemak van onze website beperken. Het weigeren van cookies kunt u doen via de internetbrowser van uw apparaat, via de optie ‘instellingen’. Bezoekt u via verschillende browsers onze website, dan moet u voor alle verschillende browsers de cookies weigeren.

 

Google Analytics

Via Google Analytics krijgen wij inzage in het bezoek op de website. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. en die gebruik maakt van cookies om gegevens over het websitebezoek bij te houden. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kunnen wij de informatie op onze website beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Wij kunnen niet zien wie (welke computer) onze website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Lees het privacybeleid (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) van Google voor meer informatie.

 

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

 

Ontvangers

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, kunnen bij de uitvoering van onze dienstverlening worden doorgegeven aan derden. Wij sluiten met deze derden een verwerkersovereenkomst, waardoor zij zich dienen te houden aan de voorwaarden zoals opgenomen in dit Privacy Statement.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als dit noodzakelijk is voor de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden en houden als daarbij aan wettelijke bepalingen. Met uw toestemming kunnen wij gegevens langer bewaren.

 

Beveiliging

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Toegang tot logbestanden met bezoekgegevens en andere bestanden met persoonsgegevens is beperkt middels wachtwoorden en encryptie.

 

Uw rechten

U heeft op grond van de privacywetgeving het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Indien uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, corrigeren of verwijderen wij op verzoek uw persoonsgegevens (tenzij we verplicht zijn deze gegevens te bewaren). Ook heeft u onder omstandigheden het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens, en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze verzoeken, bij voorkeur per e-mail, aan ons richten. Ook indien u van mening bent dat wij uw privacyrechten schenden, horen wij dit graag van u. U heeft het recht hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 Hyperlinks

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van de betreffende websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken

 

Artikel 17. Geschillen
1. Op de door Soundmasters gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen, voortkomende uit de overeenkomst zullen door alle partijen zonder uitzondering worden voorgelegd aan het kantongerecht te Groningen.

Cookies

Om je goed en persoonlijker te kunnen helpen, maken wij gebruik van cookies op onze website.

Als je onze website volledig wilt gebruiken, is het nodig dat je onze cookies accepteert.

Dit doe je door op ‘Yes’ te klikken.

Lees hier onze: Privancy-Policy